Till umu.se

Utlysning Arcums strategiska resursfördelning

Enligt beslut från Arcums styrelse är de forskare som anslutit sig som affilierade till Arcum berättigade att söka medel från verksamhetens strategiska resurs. Under 2017 fördelas medlen vid ett tillfälle under vårterminen och ett tillfälle under höstterminen (28 april respektive 24 november).

Sista ansökningsdag 24 NOVEMBER 2017

För 2017 finns totalt 200 000 kronor att förvalta för strategiska satsningar. Avsikten med de strategiska resurserna är att delfinansiera aktiviteter. Maxbeloppen som kan sökas är 20 000 kronor för vetenskapliga arrangemang, 10 000 kronor för egna resor, 10 000 kronor för inbjudningar samt 5 000 kronor för publiceringskostnader. Aktiviteten ska ha en relevans för arktisk forskning.

Doktorander och yngre forskare disputerade inom den senaste femårsperioden ges visst företräde vid tilldelning av medel, vidare strävar Arcum efter en jämn könsfördelning när anslagen tilldelas. Beviljade ansökningar ska slutredovisa genomförda insatser till Arcum samt bifoga publikationer eller annat relevant material.

Arcum ska ges största möjliga synlighet i de insatser man medfinansierar; till exempel omnämnas i publikationer och synas i workshopsammanhang.

Obligatoriska moment i ansökan är att beskriva insatsen och dess syfte, att redovisa kostnaderna i sin helhet samt hur bidraget från Arcum ska användas, ange tidsramar för insatsen samt beakta genusperspektiv och hållbarhet.

Ansökan skrivs på för ändamålet särskilt anvisad blankett:

Ansökan strategisk resursfördelning

Application in English

Anvisningar för strategisk resursfördelning

Instructions for application


Sidansvarig: Gabriella Nordin

Utskriftsversion